Privacy statement

Uw privacy is voor uitzichtdoorinzicht.nu van groot belang. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de vigerende wet- en regelgeving stelt. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens die van u worden verzameld uitsluitend verwerken voor de zorgverlening aan u en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer u door bijvoorbeeld uw huisarts of medisch specialist (verwijzer) wordt verwezen naar uitzichtdoorinzicht.nu dan wordt u door de verwijzer aangemeld via ons digitale aanmeldformulier via zorgdomein, of via hardcopy die u tijdens het eerste gesprek mee kunt nemen. We ontvangen dan uw naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres en uw polisnummer van de verzekeraar waar u verzekerd bent. Daarnaast geeft de verwijzer een beschrijving van uw zorgvraag en uw klachten en/of psychische problemen.

Wij slaan uw persoons-en gezondheidsgegevens op in ons elektronisch patiëntendossier in het belang van de intake, onderzoek, behandeling en begeleiding. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u hebben toegang tot deze informatie. Zij zijn hiertoe geautoriseerd en hebben een geheimhoudingsplicht.
Uitzichtdoorinzicht.nu vindt het belangrijk om de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren. We gebruiken daarom de dossiergegevens om van te leren. De gegevens worden onder de voorwaarde van geheimhouding voor kwaliteitsdoeleinden gebruikt voor intercollegiale toetsing, intervisie en supervisie, calamiteiten- en incidentenonderzoek en/of voor (externe) audits.

Uitzichtdoorinzicht.nu bewaart alleen die informatie die relevant is, en waartoe we wettelijk verplicht zijn. Wij zijn verplicht uw dossier 20 jaar te bewaren. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Zie verder ‘inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens’.
Voor wat betreft de informatieverstrekking aan de zorgverzekeraar kiezen we ervoor geen gegevens te verstrekken over de diagnose die van toepassing is. U dient hiervoor een privacyverklaring te ondertekenen. Deze kan aan u overhandigd worden bij uw eerste afspraak.

Uitzichtdoorinzicht.nu maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen kunnen hebben voor personen. Een geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een computerprogramma of een computersysteem een besluit maakt.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
Als u vraagt om een overzicht van uw persoonsgegevens (of afschrift van een medisch dossier) wordt dit per beveiligde mail toegestuurd of kunt u een afschrift ophalen. Er zijn in beginsel geen kosten verbonden aan dit afschrift. Daar zijn wel grenzen aan verbonden: Het kosteloos verstrekken geldt voor de eerste keer. Als u regelmatig een afschriftverzoek doet, mag uitzichtdoorinzicht.nu hier een redelijke vergoeding voor vragen. Als een verzoek ongegrond of buitensporig is, mag het verzoek worden geweigerd of een redelijke vergoeding gevraagd worden. Een redelijke vergoeding zijn bijvoorbeeld de portokosten (bij dikke pakketten) of een vergoeding per gekopieerde pagina.

Het recht op correctie is er alleen voor de aanpassing van feitelijke gegevens, zoals fouten in een naam of geboortedatum. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van de zorgverlener, zoals diagnose? Dan kan hij deze niet laten corrigeren. In dat geval heeft u wel het recht om uw schriftelijk commentaar aan uw medisch dossier te laten toevoegen. Dit recht op aanvulling is er op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Met vragen over het uitoefenen van uw rechten op inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens, kunt u het beste contact opnemen met uw behandelaar/casemanager/persoonlijk begeleider.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Uitzichtdoorinzicht.nu neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Dit zullen wij ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Klacht indienen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via NvGZP/NIP.

Indien u vermoedt dat er sprake is van een datalek dan vragen wij u om direct contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via 06-22443657. We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Bij een datalek kunt u bijvoorbeeld denken aan een verloren papierendossier of usb-stick, inbraak door een hacker of een e-mail met vertrouwelijke informatie aan een onbevoegde derde.

Kwaliteitsstatuut:
Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de specialistische GGZ verplicht een kwaliteitsstatuut aan te bieden. U kunt deze inzien in mijn praktijk.
Het kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.